Ajuntament de Tarragona

Tornar enrere

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

En què consisteix

Els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) són l’instrument d’ordenació urbanística integral del territori i li correspon:
a) Classificar el sòl, amb vista a l’establiment del règim jurídic corresponent.
b) Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic.
c) Definir l’estructura general que cal adoptar per a l’ordenació urbanística del territori i establir les pautes per fer-ne el desenvolupament.
Per altra banda, el nou POUM ha de tenir com a objectius i tractar els següents temes:

  • El desenvolupament urbanístic sostenible, la rehabilitació, la renovació i la transformació urbana.
  • El canvi climàtic i el paisatge.
  • La perspectiva de gènere.
  • La cohesió social i l’habitatge de protecció pública.
  • Els equipaments i el sistema d’espais lliures.
  • La mobilitat sostenible.

Realitza les teves aportacions al debat previ participant en els següents temes.